Begrippenlijst

Dit document is met de grootst mogelijke zorg en op basis van de huidige actualiteit, inzake wet- en regelgeving, samengesteld. A+B Scheidingsmediation, noch een betrokken en/of gelieerde onderneming, kan aansprakelijk worden gesteld bij eventuele onvolledigheid, onjuistheid en/of onnauwkeurigheid van de hierin opgenomen informatie. De informatie is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Het bevat geen advies en geen informatie die bedoeld is om als vervanging voor een deskundig en/of persoonlijk advies te dienen. U wordt nadrukkelijk geadviseerd om in specifieke en/of individuele gevallen deskundig advies in te winnen. De gebruiker of verstrekker erkent dat de inhoud ervan het intellectuele eigendom is en blijft van de website A+B Scheidingsmediation als rechthebbende. Voor het gebruik en (re)productie van deze informatie ten behoeve van (deel)advisering, voorlichting of andere doeleinden is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Overtreding van deze of andere gebruiksregels leidt tot schadeplicht van de overtreder en eventuele bij de overtreding betrokken derden. Hoewel bij de realisatie van deze uitgave een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en correctheid werd nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten, onvolkomen- en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden noch de auteur, noch de uitgever hiervoor enige aansprakelijkheid.

 

Alleenstaande ouderkop: dit is een extra toeslag bovenop het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders met een laag inkomen, zonder toeslagpartner. De toeslag wordt verstrekt via Belastingdienst. Voor alle voorwaarden zie: www.belastingdienst.nl.

 

Afkoopwaarde: de afkoopwaarde is de waarde die verzekeringen hebben op een bepaalde datum wanneer besloten is om de verzekering tussentijds te beëindigen. Dat wil zeggen dat de volledige looptijd van de verzekering niet vol gemaakt is. Bij een levensverzekering kan een bepaalde waarde opgebouwd zijn. Risicoverzekeringen hebben doorgaans geen afkoopwaarde.

 

Akte van verdeling: een akte van verdeling is een document dat wordt opgesteld bij een (echt)scheiding. In veel gevallen wordt het door de notaris wordt opgesteld voor bijvoorbeeld de toebedeling van de (gezamenlijke) koopwoning. De akte van verdeling wordt geregistreerd bij het kadaster.

 

AKW: afkorting voor Algemene Kinderbijslagwet. Het is een volksverzekering die bepaalt of een ouder in aanmerking komt voor een uitkering bedoeld voor de betaling van de kosten van één of meerdere kinderen. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijd van ieder kind en de mate waarin in de kosten wordt voorzien. Voor meer informatie: www.svb.nl.

 

AOW: afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Dit is een volksverzekering die bepaalt of een inwoner van Nederland op AOW leeftijd recht heeft op een AOW-uitkering. De hoogte van de AOW is afhankelijk van het feit of en hoe lang AOW-premie is betaald. Voor meer informatie: www.svb.nl.

 

Akte van berusting: dit is een verklaring dat men, inzake de echtscheiding of scheiding, het eens is met de uitspraak van de rechtbank.

 

Alimentatie: een periodieke, doorgaans maandelijkse, bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de ex-partner en/of het kind of kinderen. Alimentatie kan in overleg worden vastgesteld maar ook door de rechtbank.

 

Alimentatieberekening: een alimentatieberekening wordt opgesteld om het bedrag te bepalen voor de vaststelling van partner- en/of kinderalimentatie. Belangrijke onderdelen zijn: behoeftigheid, behoefte en draagkracht.

 

Alimentatieplichtige: de alimentatieplichtige is degene die de alimentatie betaalt.

 

Alimentatiegerechtigde: de alimentatiegerechtigde is degene die de alimentatie ontvangt.

 

Behoeftigheid: een persoon is behoeftig als hij of zij niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Deze persoon mist de middelen en kan ze ook niet verwerven. Dit is een onderdeel voor de vaststelling van alimentatie. De behoeftigheid wordt bepaald doordat men kijkt naar de meest noodzakelijke zaken voor levensonderhoud voor de alimentatiegerechtigde.

 

Behoefte: dit is een onderdeel/rekenelement voor de vaststelling van (kinder)alimentatie. De behoefte wordt bepaald doordat men kijkt naar het welstandsniveau van het dagelijkse leven voor de alimentatieontvanger. Het bestaan en de omvang van de behoefte hangen af van de persoonlijke omstandigheden en worden per geval beoordeeld.

 

Beperkte gemeenschap van goederen: een gemeenschap van vermogens en/of schulden bij gehuwden of geregistreerd partners. Sinds 1 januari 2018 geldt voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit, of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.

 

Beschikking: een beschikking is een besluit of rechterlijke uitspraak. In het kader van echtscheiding of scheiding is de (echt)scheidingsbeschikking relevant omdat een besluit om in te stemmen dat mensen gaan (echt)scheiden bekrachtigd moet worden door een rechter.

 

Boedelverdeling: boedelverdeling, ook wel boedelscheiding, is de verdeling van de gezamenlijke goederen van de partners bij de scheiding.

 

Co-ouderschap: er is geen wettelijke omschrijving voor co-ouderschap. Bij een dergelijke ouderschapsvorm kiezen de ouders ervoor om, op een zo gelijkwaardig mogelijke basis, de ouderlijke zorg en/of kosten voor hun kind of kinderen te regelen.

 

Combinatiekorting: zie inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

Contante waarde: de contante waarde (of: actuele waarde) is de huidige waarde van een toekomstig bedrag, verrekend met een bepaalde rente over dat bedrag. 

 

Convenant: zie scheidingsconvenant.

 

Conversie: in het geval van scheidingen ziet dit op een vorm van de verdeling van het pensioen. Het betreft een omzetting van het verevende deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder nabestaandenpensioen in een zelfstandig ouderdomspensioen voor de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd.

 

Draagkracht: dit is een onderdeel voor de vaststelling van (kinder)alimentatie. De draagkracht wordt bepaald doordat men kijkt naar de inkomsten, het vermogen en/of de schulden van de alimentatiebetaler. Bij de vaststelling van draagkracht wordt ook gekeken naar de kosten die een alimentatiebetaler zelf heeft. Per onderdeel wordt beoordeeld of deze kosten meegenomen worden.

 

Duurzaam samenwonen: partners voeren een gezamenlijke huishouding en wonen samen, net alsof zij gehuwd zijn. Zij zorgen voor elkaar, ook financieel. Dit alles voor de lange termijn.

 

Duurzame ontwrichting: dit is de grond waarop de rechtbank de echtscheiding uitspreekt. Dit houdt in dat voortzetting van de relatie ondraaglijk is geworden en er geen uitzicht bestaat op herstel van de behoorlijke echtelijke verhoudingen. 

 

Echtscheiding: de ontbinding van een huwelijk door een beschikking van de rechter. De echtscheiding is definitief als deze is ingeschreven in het echtscheidingsregister van de Burgerlijke Stand.

 

Echtscheidingsbeschikking: de rechterlijke uitspraak in het kader van echtscheiding.

 

Echtscheidingsconvenant: zie scheidingsconvenant.

 

Eenvoudige gemeenschap: als partijen geen ‘bijzondere’ band hebben door bijvoorbeeld een huwelijk of geregistreerd partnerschap en zij samen gerechtigd zijn tot één of meerdere goederen. Er is bijvoorbeeld sprake van een eenvoudige gemeenschap als samenwoners gezamenlijk bezittingen hebben, zoals een woning.

 

Eigenwoningforfait: dit is een fiscale term. Het zijn denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning die bij de aangifte van de inkomstenbelasting opgeteld dienen te worden bij het inkomen. De hoogte is een bepaald percentage van WOZ-waarde van de koopwoning.

 

Eigenwoningregeling: deze fiscale regeling voorziet in de handhaving van de aftrek van de hypotheekrente voor de vertrekkende partner als de achterblijvende partner in de woning blijft. Deze regeling blijft voor de vertrekkende partner maximaal 2 jaar geldig.

 

Eigenwoningreserve: als er een overwaarde is gerealiseerd bij de verkoop van een eerdere woning of woningen is er sprake van een zogenaamde eigen-woningreserve. Dit gedeelte komt bij een volgende aankoop, onderhoud of verbetering van een woning niet meer in aanmerking voor aftrek van de verschuldigde hypotheekrente. Voor dit bedrag kan geen eigenwoningschuld worden aangegaan en zal ‘verplicht’ voor de financiering van de nieuwe woning moet worden aangewend.

 

Eigenwoningschuld: de schuld ter zake waarvan de rente als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in aanmerking wordt genomen (schuld waarvan de rente ‘aftrekbaar’ is).

 

Erkenning: de erkenning van een kind is veelomvattend:

  • er ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking);
  • er ontstaat een onderhoudsplicht totdat het 21 jaar wordt;
  • u wordt elkaars wettelijke erfgenamen;
  • de achternaam van het kind wordt gekozen;
  • het kind krijgt mogelijk uw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

 

FFP: afkorting voor gecertificeerd Federatie Financieel Planner. Deze adviseurs hebben een specifieke Hbo+ opleiding voltooid en zijn ingeschreven in het register. Een dergelijke adviseur is opgeleid voor financiële, planning en technische en fiscale adviezen in algemene zin.

 

Finaal verrekenbeding: dit beding wordt via een notaris en meestal vóóraf aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Er worden specifieke afspraken maakt over ieders inkomsten, vermogen en/of schulden tijdens de relatie. Op grond van een finaal verrekenbeding wordt bij het einde van het huwelijk meestal afgerekend alsof men in gemeenschap van goederen was gehuwd. Het is mogelijk om een finaal verrekenbeding bij overlijden op te nemen, een finaal verrekenbeding bij echtscheiding of een finaal verrekenbeding dat in beide situaties geldt.

 

Forumkeuze: een juridisch begrip. Het weergeeft de vrijheid van partners om zelf een bevoegde rechtbank te kiezen voor de behandeling van het (echt)scheidingsverzoek.

 

Gesubsidieerde rechtsbijstand: wanneer een persoon niet genoeg geld heeft om rechtsbijstand te betalen, kan de persoon indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan in aanmerking komen voor een subsidie. De Raad voor de Rechtsbijstand neemt dan een deel van de kosten voor haar rekening. Er is sprake van een ‘eigen bijdrage’. Voor meer informatie zie: www.rvr.org.

 

Gemeenschap van goederen: bij een gemeenschap van goederen zijn alle goederen die de echtgenoten/partners hadden voor of verkregen tijdens het huwelijk gemeenschappelijk. Dat geldt ook voor schulden. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen bijvoorbeeld een ontvangen erfenis met uitsluitingsclausule.

 

Griffierecht: de kosten die betaalt worden voor het voeren van een juridische procedure bij een rechtbank. De hoogte van deze kosten verschillen. Voor meer informatie zie: www.rechtspraak.nl.

 

Heffingskorting: dit zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Iedere Nederlands belastingplichtige heeft recht op de “algemene heffingskorting”. De voorwaarden van verstrekking van andere heffingskortingen zijn terug te vinden op: www.belastingdienst.nl.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid: hiervan is sprake indien twee of meer schuldenaren tezamen zijn verbonden tot een bepaalde prestatie. Bijvoorbeeld twee echtgenoten voor het terugbetalen van een lening. De hoofdelijke aansprakelijkheid brengt dan met zich mee dat wanneer een van de schuldenaren heeft gepresteerd (is nagekomen), ook de andere schuldenaar ten opzichte van de schuldeiser is bevrijd.

 

Huwelijkse voorwaarden: schriftelijke afspraken tussen echtgenoten over het huwelijk betreffende ieders inkomsten, vermogens en/of schulden tijdens de relatie. Huwelijkse voorwaarden worden door een notaris vastgelegd in een akte en zijn voor buitenstaanders pas rechtsgeldig als deze zijn ingeschreven in het huwelijksgoedrenregister.

 

Indexering alimentatie: dit is een jaarlijkse wettelijke en procentuele aanpassing van de alimentatie, op basis van de consumentenprijsindex van alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS.

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting: dit is een fiscale term. Het is een aftrekbaar bedrag van de inkomstenbelasting en premie volksverzekering die toegepast wordt als men werkt en een kind of kinderen heeft die men zelf verzorgt. De hoogte van de korting is afhankelijk van het inkomen. Kijk voor de exacte voorwaarden op: www.belastingdienst.nl.

 

Interne werking scheidingsconvenant: door gezamenlijke ondertekening door beide partners van een scheidingsconvenant, legt men de daarin opgenomen zaken rechtsgeldig vast.

 

Kinderalimentatie: een periodieke (maandelijkse) bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van één of meerdere kinderen door de ene ouder (alimentatiebetaler) aan de andere ouder of het kind zelf.

 

Kinderkosten: de kosten voor het kind of de kinderen wordt vastgesteld volgens de richtlijnen van het Tremarapport Kinderkosten, in samenwerking met het Nibud. Deze normen worden gebruikt als richtlijn om de behoefte van de kinderen vast te stellen en dienen als uitgangspunt voor de berekening van de bijdrage van de beide ouders in de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud van de kinderen.

 

Kindgebonden budget: het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor de kinderen die wordt verstrekt door de belastingdienst. Kijk voor de voorwaarden op : www. Belastingdienst.nl.

 

Koude uitsluiting: een verschijningsvorm van huwelijkse voorwaarden. Partners spreken schriftelijk af dat zij als gehuwden of geregistreerd partners geen enkele vermenging willen van inkomsten, vermogens en schulden.

 

Latere vermelding: schriftelijke kennisgeving dat een huwelijk is ontbonden door echtscheiding. Dit is het document dat als tweede pagina wordt gehecht aan een bestaande huwelijksakte van de Burgerlijke Stand.

 

 LBIO: afkorting voor Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Dit is een overheidsinstelling en de kerntaak van het bureau ligt in het innen van betalingen voor zowel kinder- als partneralimentatie.

 

Lijfrentekapitaal: een opgebouwd kapitaal om uiteindelijk op een einddatum periodieke uitkeringen op het leven van één of twee personen aan te kopen, voor een vastgesteld periode of een die eindigt bij de dood van één of beide personen.

 

Lijfrente-uitkering: een periodieke uitkering op het leven van één of twee personen, voor een vaste periode of die eindigt bij de dood van één van beide of beide personen.

 

Mediation: is het gezamenlijk in overleg oplossen van een geschil met de hulp van een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar.

 

Mediator: een (conflict)bemiddelaar die partijen helpt bij het oplossen van geschillen. Mediator is een vrij beroep.

 

NHG: afkorting voor Nationale Hypotheek Garantie. Met deze garantie geeft de geldverstrekker de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald in bepaalde situaties. Als de hypotheek niet meer opgebracht kan worden vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner, springt NHG bij.

 

Omgangsrecht: het recht op omgang dat een (gescheiden) ouder of zelfs grootouder die niet belast is met het gezag en/of de verzorging, kan hebben met een kind of kinderen.

 

Omgangsregeling: de regeling, al dan niet door een rechter vastgesteld, waarin wordt bepaald hoe en wanneer de (groot)ouder met een kind of kinderen mag omgaan.

 

Onderhoudsplicht (ex-)partner: de plicht van (ex-)partners van een huwelijk of geregistreerd partnerschap om elkaar financieel te onderhouden. Voor voormalig samenwoners geldt deze onderhoudsplicht niet.

 

Onderhoudsplicht kinderen: de plicht van ouders om kinderen financieel te onderhouden. De onderhoudsplicht ten opzichte van het kind of de kinderen eindigt op zijn vroegst wanneer de kinderen 21 jaar oud worden.

 

Ondertoezichtstelling: een maatregel van de kinderbescherming waarmee het gezag van de gezaghebbende ouder(s) beperkt wordt. Doel van de ondertoezichtstelling is om kinderen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of veiligheidsrisico’s lopen. De maatregel is erop gericht ouders te ondersteunen en te begeleiden.

 

Ontheffing ouderlijke macht: is van toepassing als de ouder wel voor het kind wil zorgen, maar daartoe niet goed in staat is. Tot ontheffing wordt door de rechtbank besloten op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of op vordering van de Officier van Justitie.

 

Ontzetting ouderlijke macht: is aan de orde als de ouder of ouders misbruik maken van de ouderlijke macht of als er sprake is van grove verwaarlozing van het kind of de kinderen. Tot ontzetting wordt door de rechtbank besloten op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of op vordering van de Officier van Justitie.

 

Ouderdomspensioen: is een periodieke bruto-uitkering die men krijgt uitgekeerd vanaf de pensioendatum tot de overlijdensdatum.

 

Ouderlijk gezag: dit omvat:

  • het voeren van bewind over het vermogen van een minderjarig kind;
  • de vertegenwoordiging van minderjarige kinderen in burgerlijke rechtshandelingen;
  • de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden;
  • de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn/haar kind met de andere ouder te bevorderen.

 

Ouderschapsplan: een schriftelijke overeenkomst tussen gezaghebbende ouders over de omgang met het kind of de kinderen, alsook een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, alsmede een verdeling van de kosten van de kinderen tussen diezelfde ouders.

 

Overwaarde: het verschil tussen de huidige verkoopwaarde en de gefinancierde waarde.

 

Partneralimentatie: een periodieke, maandelijkse, bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de draagkrachtige ex-partner aan de andere ex-partner die behoeftig is. De alimentatie kan ook worden afgekocht indien partijen tot afspraken kunnen komen.

 

Partnerpensioen: periodieke bruto-uitkering aan de (ex-)partner van de overleden (ex-)partner die een ouderdomspensioen genoot of heeft opgebouwd.

 

Partnerschap voorwaarden: schriftelijke afspraken tussen echtgenoten over het geregistreerd partnerschap betreffende ieders inkomsten, vermogens en/of schulden tijdens de relatie. De voorwaarden worden door een notaris vastgelegd in een akte en zijn voor buitenstaanders pas rechtsgeldig als deze zijn ingeschreven in het huwelijksgoedrenregister

 

Peildatum: een peildatum kan bij echtscheidingen in overleg worden vastgesteld. Er geldt een peildatum die bepalend is voor de omvang van de gemeenschap en een peildatum die bepalend is voor de waardering van de vermogensbestanddelen. De wettelijke peildatum voor de vaststelling van de omvang van de gemeenschap is gelijk aan de datum van ontbinding van de gemeenschap van goederen (datum indienen verzoekschrift). De Hoge Raad heeft bepaald dat bij gebreke van overeenstemming over de peildatum voor de waardering, in beginsel de datum van de verdeling als peildatum dient te worden genomen. Partijen kunnen in onderling overleg afwijken van de wettelijke peildatum voor het bepalen van de omvang en waardering van de gemeenschap. Deze afspraak moet worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

 

Pensioenuitvoerder: pensioenfonds, verzekeraar of eigen onderneming die het pensioen heeft ondergebracht en/of uitbetaalt.

 

Pensioenverevening: hiermee wordt bedoeld de verdeling van het ouderdomspensioen op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten. Hierbij gaat het om het pensioen dat in de periode dat u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, is opgebouwd. Het hangt af van de datum wanneer u gescheiden bent of u aanspraak kunt maken op het ouderdomspensioen. Pensioenverevening staat los van het van toepassing zijnde huwelijksgoederenregime. De bepalingen van de WVPS zijn van regelend recht. Partijen mogen in onderling overleg afspraken maken over de afwikkeling van de pensioenen in verband met scheiding.

 

Pensioenverweer: het verweer van een ex-partner dat, bij een overlijden van de andere ex-partner, een aanzienlijke terugval voorzien wordt in diens inkomen.

 

Periodiek verrekenbeding: dit beding wordt via een notaris opgemaakt in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Echtgenoten kunnen dan afspreken dat het inkomen dat aan het einde van het jaar resteert, na betaling van de kosten voor de huishouding, wordt verrekend tussen de beide echtgenoten. Ook andere inkomensbestanddelen, zoals rente en dividend, kunnen voor verrekening worden aangewezen.

 

Raad voor de Kinderbescherming: een overheidsinstelling die valt onder het Ministerie van Justitie. Heeft als taak het geven van adviezen, het doen van onderzoek en het indienen van verzoeken aan de rechtbank. De rechtbank kan de raad om advies vragen in (echt)scheidingszaken door een onderzoek in te stellen naar de situatie van ouders en het kind of de kinderen.

 

Referteverklaring: een verklaring waarmee een partner bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding of scheiding van de andere partner kan aangeven dat hij of zij geen verweer voert.

 

Register van de Burgerlijke Stand: ambtelijk register dat bij iedere gemeente beheerd wordt voor de vastlegging van de geboorte, het huwelijk, het geregistreerd partnerschap en het overlijden van diens ingezetenen.

 

RFEA: staat voor Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Adviseurs met deze titel hebben een HBO+-opleiding voltooid en zijn ingeschreven in een speciaal opgericht register. De adviseur is specifiek opgeleid voor financiële, juridische en fiscale adviezen bij echtscheiding en scheiding.

 

Samenlevingsovereenkomst: een overeenkomst tussen duurzaam samenwonende partners met daarin afspraken over bijvoorbeeld bezittingen, inkomsten, vermogens en/of schulden. De overeenkomst wordt doorgaans opgesteld door een notaris, dit is echter niet vereist.

 

Scheiding: een beëindiging van het geregistreerd partnerschap door een beschikking van de rechter of door wederzijds goedvinden (zonder gezamenlijke minderjarige kinderen) en door inschrijving in het register van de Burgerlijke Stand. Of door het feitelijk beëindigen van een duurzame samenwoning. Voor het beëindigen van een huwelijk, zie echtscheiding.

 

Scheidingsbemiddeling: een scheiding regelen met ondersteuning van een scheidingsdeskundige, mediator of één advocaat.

 

Scheidingsconvenant: een overeenkomst waarin alle afspraken met betrekking tot een echtscheiding of de scheiding zijn vastgelegd. Het convenant wordt doorgaans als bijlage bij het (echt)scheidingsverzoek ingediend.

 

Scheiding van tafel en bed: bij een scheiding van tafel en bed blijven de echtgenoten juridisch nog getrouwd, het huwelijk is nog in stand. Wel wordt in de beschikking van de rechtbank de verplichting van echtgenoten om samen te wonen opgeheven en kan een boedelverdeling plaatsvinden. Wanneer er kinderen zijn dient er ook een ouderschapsplan te worden opgesteld. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als men niet wil kiezen voor een echtscheiding om bijvoorbeeld religieuze redenen.

 

Schenking: een ander verrijken door de overdracht van goederen en/of geld, zonder tegenprestatie. Dit kan zijn van de ene (ex-)partner aan de andere (ex-)partner, maar ook aan een familielid of een derde.

 

Toevoeging: zie ook: gesubsidieerde rechtsbijstand.

 

Trema-normen: ee Expertgroep Alimentatienormen ontwikkelt aanbevelingen voor de vaststelling van de wettelijke maatstaven behoefte en draagkracht. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in het Rapport Alimentatienormen. Door de rechtbanken worden deze gehanteerd om partneralimentatie en kinderalimentatie te berekenen.

 

Uitsluitingsclausule: deze clausule bepaalt dat de erfenis of schenking niet tot de huwelijksgemeenschap behoort. Zo wordt voorkomen dat het vermogen door een huwelijk gemeenschappelijk bezit wordt van bijvoorbeeld een kind en diens partner. Het kind hoeft het vermogen dan niet te delen als het huwelijk eindigt door een echtscheiding. Deze clausule komt veelal voor in testamenten en wordt meestal ook verbonden aan grotere schenkingen.

 

UPO: afkorting voor Uniform Pensioen Overzicht. Het is een document waarop een overzicht is opgenomen van alle ondergebrachte pensioenaanspraken bij een bepaalde pensioenuitvoerder.

Indien de pensioenregeling een arbeidsongeschiktheidspensioen kent, staat ook dit bedrag vermeld. Het gaat daarbij altijd om brutobedragen. Pensioenfondsen sturen jaarlijks een pensioenoverzicht. Pensioenverzekeraars eens in de drie jaar doen.

 

UWV: afkorting en staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV voert in opdracht van het ministerie van SZW de werknemersverzekeringen uit, zoals Werkloosheidswet, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet. Voor meer informatie over deze uitkeringen: www.uwv.nl.

 

Verklaring beëindiging geregistreerd partnerschap: een ondertekend document waarin verklaart wordt dat geregistreerd partners overeenstemming hebben bereikt dat de relatie duurzaam is ontwricht.

 

Verklaring van non-appèl: wanneer één van de partners geen akte van berusting heeft getekend binnen de appèltermijn (hoger beroepstermijn) dan geeft de griffier van de rechtbank een verklaring af dat er geen beroep is ingesteld. Met de afgifte van de verklaring is de beschikking onherroepelijk.

 

Verknochte goederen: verknochtheid is een begrip dat verwijst naar persoonlijk eigendom van goederen én schulden die (deels of geheel) buiten de gemeenschap van goederen vallen en daarom niet voor verdeling bij een echtscheiding of scheiding in aanmerking komen. Persoonlijke goederen, zoals een prothese, sieraden, verzamelingen, kleren of hobbyspullen kunnen verknocht zijn. Maar ook bijzondere gelden als een invalidenuitkering of smartengeld kunnen de titel van verknochtheid dragen.

 

Verrekenbeding: afspraken tussen partners om inkomsten en/of vermogen met elkaar te verrekenen, het betreft een onderdeel van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

 

Vervreemding: een object in eigendom overdragen ten gevolge van een verkoop. Zoals bijvoorbeeld

een koopwoning of verzekeringspolis.

 

Verwervingskosten: de kosten die gemaakt worden bij de aankoop van een woning. De aankoopsom van de woning valt hier buiten. Het zijn bijvoorbeeld financieringskosten, notariskosten en de overdrachtsbelasting (bij een bestaande woning).

 

Verzoekschrift: het verzoekschrift is de aanvraag, het schriftelijke document, van de echtscheiding of scheiding door één van de partners of beide partners bij de rechtbank. Het verzoekschrift wordt ingediend door een advocaat.

 

Voogdij: betreft het gezag dat door iemand anders dan de ouders wordt uitgeoefend. Een voogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van een kind. Een voogd voert het bewind over en vertegenwoordigt in burgerlijke handelingen van een minderjarig kind.

 

Voorlopige teruggaaf: een bedrag dat op voorlopige basis van de Belastingdienst terug ontvangen wordt via een schriftelijke aanvraag. Bijvoorbeeld ten aanzien van periodieke alimentatie of hypotheekrente.

 

Voorlopige voorziening: omdat een scheidingsprocedure soms lang duurt, kan het wenselijk zijn dat er tussentijdse maatregelen getroffen worden. Een voorlopige voorziening wordt verzocht door een advocaat bij de rechtbank. De voorlopige voorziening kan worden getroffen met betrekking tot het minderjarig kind of kinderen, de kinder- en partneralimentatie, het gebruik van de woning en/of bepaalde goederen.

 

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding: deze wet is ingegaan op 1 maart 2009 en verplicht ouders met name om vóóraf aan een echtscheiding, scheiding en beëindiging samenwoning een ouderschapsplan op te stellen.

 

WEV: afkorting voor waarde economisch verkeer. Bij de waardebepaling voor belastingtechnische aangelegenheden zoals bij een echtscheiding gaat men uit van deze waarde. Dit is de prijswaardering die een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper zouden overeenkomen bij een veronderstelde verkoop.

 

WLF: afkorting voor woonlastenfaciliteit. Dit is een extra borgstelling voor een aanvullende lening. Daarmee kan gedurende een periode van maximaal twee jaar een deel van de woonlasten worden betaald. De woonlastenfaciliteit geeft huishoudens met betalingsproblemen meer tijd om te voorkomen dat de woning moet worden verkocht. De extra borg is bedoeld om inkomensdaling op te vangen als gevolg van relatie beëindiging, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de partner.

 

Zorgkorting: dit is een korting op de kinderalimentatie. In feite wordt de zorgverdeling van de kinderen verrekend in het bedrag dat de andere ouder kan bijdragen in de kosten. De ouder die kinderalimentatie betaalt, én één tot meerdere dagen per week voor de kinderen zorgt, kan recht hebben op de zorgkorting.

Contact

Hebben jullie vragen wat wij voor jullie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Een eerste kennismaking is altijd kosteloos en geheel vrijblijvend. 

033-2030176

Beurtschipper 9, 3861 SB, Nijkerk

info@aplusbmediation.nl